AM V05

Transpaleta manual para palets display (500 Kg)